QR Code
 • 我要买房
 • 我要租房
搜索
 • http://api-prod.corelogic.com/trestle/Media/CRMLS/Property/jpeg/542105066/0/NTA4Ny8zOTA2LzE5/MTkvOTMyNC8xNjMxODk5NTk1/WdSNdfJHRATpi9UiePpelug2e7fIcgx63cSgzbCQoVs
 • http://api-prod.corelogic.com/trestle/Media/CRMLS/Property/jpeg/542105066/1/NTA4Ny8zOTA2LzE5/MTkvOTMyNC8xNjMxODk5NTk1/jKhr6TQmoYf5eWiX1mcPa8u5xA0p2vBZjffInwGL6dE
 • http://api-prod.corelogic.com/trestle/Media/CRMLS/Property/jpeg/542105066/2/NTA4Ny8zOTA2LzE5/MTkvOTMyNC8xNjMxODk5NTk1/ianmpgxkbKIVwPL0dHFieRvG80yAsozJrnY_6MMBtc0
 • http://api-prod.corelogic.com/trestle/Media/CRMLS/Property/jpeg/542105066/3/NTA4Ny8zOTA2LzE5/MTkvOTMyNC8xNjMxODk5NTk1/E64gxwhkqQOvBIThyGC3S1b55vOJOgx1ia1FwRlHRMI
 • http://api-prod.corelogic.com/trestle/Media/CRMLS/Property/jpeg/542105066/4/NTA4Ny8zOTA2LzE5/MTkvOTMyNC8xNjMxODk5NTk1/izFBHhr17Q_aGDXYklByhhiaUalFAD73mDQ1yGsDPuo
 • http://api-prod.corelogic.com/trestle/Media/CRMLS/Property/jpeg/542105066/5/NTA4Ny8zOTA2LzE5/MTkvOTMyNC8xNjMxODk5NTk1/rpG4o01zGL8Tunj48n35EEm7E_55QfMHzn5U6HBIicE
 • http://api-prod.corelogic.com/trestle/Media/CRMLS/Property/jpeg/542105066/6/NTA4Ny8zOTA2LzE5/MTkvOTMyNC8xNjMxODk5NTk1/CYcDQPWSRdRZKbpRJ3WTGOvmhrvuMhXVejziDAJVQQ0
 • http://api-prod.corelogic.com/trestle/Media/CRMLS/Property/jpeg/542105066/7/NTA4Ny8zOTA2LzE5/MTkvOTMyNC8xNjMxODk5NTk1/JrGm61yHwyM7YRfB3lpNgSkTvCuPxvXLA87D9yatpog
 • http://api-prod.corelogic.com/trestle/Media/CRMLS/Property/jpeg/542105066/8/NTA4Ny8zOTA2LzE5/MTkvOTMyNC8xNjMxODk5NTk1/-ZJKEDbGHBu0mnWj07agVk5aL3eFq7WZnwUgv60lg4g
 • http://api-prod.corelogic.com/trestle/Media/CRMLS/Property/jpeg/542105066/9/NTA4Ny8zOTA2LzE5/MTkvOTMyNC8xNjMxODk5NTk1/PmQCIM8_3sSI0j2SKyr_2raJwJERohNpv6xJE40dxZw
 • http://api-prod.corelogic.com/trestle/Media/CRMLS/Property/jpeg/542105066/10/NTA4Ny8zOTA2LzE5/MTkvOTMyNC8xNjMxODk5NTk1/xz6d7LwXmRkCb2Habr3HxFxiHiCeqxCQu860JLXVFJc
 • http://api-prod.corelogic.com/trestle/Media/CRMLS/Property/jpeg/542105066/11/NTA4Ny8zOTA2LzE5/MTkvOTMyNC8xNjMxODk5NTk1/aVTexx5a1sHcQrEUYyGodxtsrDrdFye0Aa4mYWbo-Dw
 • http://api-prod.corelogic.com/trestle/Media/CRMLS/Property/jpeg/542105066/12/NTA4Ny8zOTA2LzE5/MTkvOTMyNC8xNjMxODk5NTk1/y1xPEXys9pYT1vv2EXNnWIWHhF1WRtnKFv6Tqy5kALQ
 • http://api-prod.corelogic.com/trestle/Media/CRMLS/Property/jpeg/542105066/13/NTA4Ny8zOTA2LzE5/MTkvOTMyNC8xNjMxODk5NTk1/Z7hYMotj65glXnwKs99QkyhO7dH-YtFDF_1yvmeWOKc
 • http://api-prod.corelogic.com/trestle/Media/CRMLS/Property/jpeg/542105066/14/NTA4Ny8zOTA2LzE5/MTkvOTMyNC8xNjMxODk5NTk1/oBGe5MF1ENCCQs1-3sIzTMAbD5YIz6CtF-iyUKS4mUM
 • http://api-prod.corelogic.com/trestle/Media/CRMLS/Property/jpeg/542105066/15/NTA4Ny8zOTA2LzE5/MTkvOTMyNC8xNjMxODk5NTk1/hnVXqo8i8p4vqcXznfM2WMANtpl5QDy-r4mTKDHaaf0
 • http://api-prod.corelogic.com/trestle/Media/CRMLS/Property/jpeg/542105066/16/NTA4Ny8zOTA2LzE5/MTkvOTMyNC8xNjMxODk5NTk1/peDkK4fKWTvTg7YESkPTGs21JrNjMVOua816SVymsIs
 • http://api-prod.corelogic.com/trestle/Media/CRMLS/Property/jpeg/542105066/17/NTA4Ny8zOTA2LzE5/MTkvOTMyNC8xNjMxODk5NTk1/JAmH_1xIEC44gFL019LrHduKA9kfdb-enQHeu5m1QyA
 • http://api-prod.corelogic.com/trestle/Media/CRMLS/Property/jpeg/542105066/18/NTA4Ny8zOTA2LzE5/MTkvOTMyNC8xNjMxODk5NTk1/ZTfKuYYS91vM8P9J-Vev5LZuTxndF09Ey1-EQ8gb8xY
 • http://api-prod.corelogic.com/trestle/Media/CRMLS/Property/jpeg/542105066/19/NTA4Ny8zOTA2LzE5/MTkvOTMyNC8xNjMxODk5NTk1/ZjrjQIVc4_nMBR9U7LBlXEJSEhqSUu2wWmAFrX7_QDE
 • http://api-prod.corelogic.com/trestle/Media/CRMLS/Property/jpeg/542105066/20/NTA4Ny8zOTA2LzE5/MTkvOTMyNC8xNjMxODk5NTk1/DDzP1r2dZ5s0Rpml05N_G5R9Wdyur4P0H_xZonOrCzg
 • http://api-prod.corelogic.com/trestle/Media/CRMLS/Property/jpeg/542105066/21/NTA4Ny8zOTA2LzE5/MTkvOTMyNC8xNjMxODk5NTk1/4j_U-4qg0P2x-TLh4gwBAYDRMdcpgeEDLTxUKTl4QT0
 • http://api-prod.corelogic.com/trestle/Media/CRMLS/Property/jpeg/542105066/22/NTA4Ny8zOTA2LzE5/MTkvOTMyNC8xNjMxODk5NTk1/1InK4L92z6bZdDLTtVPmINXZVU5fHKh7RylhsGgMMG8
 • http://api-prod.corelogic.com/trestle/Media/CRMLS/Property/jpeg/542105066/23/NTA4Ny8zOTA2LzE5/MTkvOTMyNC8xNjMxODk5NTk1/_ZsktuuUdXqB5vH3tvmdFcQi-mlIf-hAfQFNT0Rj2LE
 • http://api-prod.corelogic.com/trestle/Media/CRMLS/Property/jpeg/542105066/24/NTA4Ny8zOTA2LzE5/MTkvOTMyNC8xNjMxODk5NTk1/vfolqsWihtEpxToF8Ebi8BYEkXQKPpIb9__cI1IfVEk
 • http://api-prod.corelogic.com/trestle/Media/CRMLS/Property/jpeg/542105066/25/NTA4Ny8zOTA2LzE5/MTkvOTMyNC8xNjMxODk5NTk1/JuHWOr3_04wbE9_IJbw1I1hahAs91nEYg7PZZ4pJe6A
 • http://api-prod.corelogic.com/trestle/Media/CRMLS/Property/jpeg/542105066/26/NTA4Ny8zOTA2LzE5/MTkvOTMyNC8xNjMxODk5NTk1/7nXhdkS2Y-obTjrXsIyU445ASbjbeK3ZYrXsam_NMxM
 • http://api-prod.corelogic.com/trestle/Media/CRMLS/Property/jpeg/542105066/27/NTA4Ny8zOTA2LzE5/MTkvOTMyNC8xNjMxODk5NTk1/9fgWi3OmqhXFfyglwE_RuxkjTZye7I98DsMvhqJEL0o
 • http://api-prod.corelogic.com/trestle/Media/CRMLS/Property/jpeg/542105066/28/NTA4Ny8zOTA2LzE5/MTkvOTMyNC8xNjMxODk5NTk1/mzYVR_cJSQ9BdTrxa6omyafNKaVLY3cq4TltTKYa0T4
 • http://api-prod.corelogic.com/trestle/Media/CRMLS/Property/jpeg/542105066/29/NTA4Ny8zOTA2LzE5/MTkvOTMyNC8xNjMxODk5NTk1/uIvwOfPCD9dNfcMMl4E41I8n3QaQpVC_K4jiC1pBejY
 • http://api-prod.corelogic.com/trestle/Media/CRMLS/Property/jpeg/542105066/30/NTA4Ny8zOTA2LzE5/MTkvOTMyNC8xNjMxODk5NTk1/gkyoF2RkvdvM8FbIsom-RCdVRYRIi1xFpmyjR4TfcKg
 • http://api-prod.corelogic.com/trestle/Media/CRMLS/Property/jpeg/542105066/31/NTA4Ny8zOTA2LzE5/MTkvOTMyNC8xNjMxODk5NTk1/onduwNYhp6xR4ZOY-sdSZfw-UuhSZjOPmb145N12rtM
 • http://api-prod.corelogic.com/trestle/Media/CRMLS/Property/jpeg/542105066/32/NTA4Ny8zOTA2LzE5/MTkvOTMyNC8xNjMxODk5NTk1/A_tOaMSPO5Mtk99BjN9u00cLXPHAyvgV5KbubmuI-70
 • http://api-prod.corelogic.com/trestle/Media/CRMLS/Property/jpeg/542105066/33/NTA4Ny8zOTA2LzE5/MTkvOTMyNC8xNjMxODk5NTk1/B8PrnM2L1FexkW7jtszaRlAtAnAWxwv-h6QXe9hFLwM

圣荷西 独户房屋

$179.80万/¥1,237万

2371 Carlton Avenue, San Jose, CA 95124 

基本信息

 • 房产卖价: $179.80万/¥1,237万
 • 房产状态: Pending
 • 卧房个数: 4
 • 浴室个数: 2
 • 使用面积: 1,770 平方英尺 (164.00 平方米)
 • 占地面积: 6,602 平方英尺 (613.00 平方米)
 • 建造年份: 1956
 • 房产类型: 独户房屋
 • 挂牌日期: 09-13-2021
 • 挂牌时间: 11
 • 单位价格: $1,016/ 平方英尺 (¥75,428.29/ 平方米)
 • 房产编号: ML81861802
预约参观 🏠

其它信息

 • 楼 层:
 • 车 库: 2
 • 壁 炉: Living Room
 • 泳 池: Fenced, In Ground, Solar Heat
 • 空调系统:
 • 学区名称: Other
 • 建筑风格:
 • 房屋朝向:
 • 小区月费:
 • 房地产税:

房产介绍

按揭计算

房产卖价
$
首付数额
%
 
$
按揭计划
年固定
利率
%
计算

0.00

月供数额

0.00

还款总额

0.00

利息总额

以上计算仅供您参考,请以您的银行或贷款公司的计算为准。
学校信息

学校在这个学区

评论列表 - 0
 • 没有记录注册!

城市信息
 
总人口 : 1,009,363
女 500,362
男 509,001
本市本郡本州全美
50% 50%50%49%
50%50%50%51%
中间年龄 36373638
平均家庭人口 3.59 3.43 3.54 3.24
本市本郡本州全美
白人27% 33%38%62%
黑人3% 2%6%12%
西裔 33%26%39%17%
亚裔 34%34%14%5%
其他4% 4%4%3%
有大学毕业以上学历的人口比例
 • 本市:
  9%
 • 本郡:
  9%
 • 本州:
  8%
 • 全美:
  7%
中位数家庭收入
 • 本市:
  $99,608
 • 本郡:
  $114,140
 • 本州:
  $72,952
 • 全美:
  $67,871
平均家庭收入
 • 本市:
  $125,517
 • 本郡:
  $149,451
 • 本州:
  $101,373
 • 全美:
  $90,960
屋主自住房屋的中位数房价
 • $658,000
  本市
 • $752,400
  本郡
 • $409,300
  本州
 • $184,700
  全美
出租房屋的中位数租金
 • $1,689
  本市
 • $1,813
  本郡
 • $1,297
  本州
 • $949
  全美
失业率
 • 7.4%

  本市
 • 6.6%

  本郡
 • 8.7%

  本州
 • 7.4%

  全美
犯罪率
 • 4.5%

  本市
 • 3.5%

  本郡
 • 5%

  本州
 • 4%

  全美
人口贫困率
 • 10.9%

  本市
 • 9.3%

  本郡
 • 15.8%

  本州
 • 15.1%

  全美
七月平均高温
 • 27.8°C
  82°F
  本市
 • 27.9°C
  82.3°F
  本郡
 • 30.2°C
  86.3°F
  本州
 • 30.3°C
  86.5°F
  全美
一月平均低温
 • 5.3°C
  41.5°F
  本市
 • 4°C
  39.2°F
  本郡
 • 3.9°C
  39.1°F
  本州
 • -6.4°C
  20.5°F
  全美
气候舒适指数
 • 51

  本市
 • 52

  本郡
 • 56

  本州
 • 44

  全美
×
本地本郡本州全美
华人7.5%9.3%3.7%1.2%
印度人5.9%8.3%1.7%1.1%
菲律宾人5.6%4.8%3.2%0.9%
越南人10.6%7.1%1.6%0.5%
韩国人1.3%1.5%1.2%0.5%
日本人1.2%1.4%0.7%0.2%
其他2 %1.9 %1.6 %0.8 %

Any information relating to a property referenced on this web site comes from the Internet Data Exchange (IDX) program of CARETS. This web site may reference real estate listing(s) held by a brokerage firm other than the broker and/or agent who owns this web site.

The accuracy of all information is deemed reliable but not guaranteed and should be personally verified through personal inspection by and/or with the appropriate professionals.

The data contained herein is copyrighted by CARETS, CLAW, CRISNet MLS, DAMLS, CRMLS, i-Tech MLS and/or VCRDS and is protected by all applicable copyright laws. Any dissemination of this information is in violation of copyright laws and is strictly prohibited.

Listing Provided by Alex Y. S. Chang, Coldwell Banker Realty

 

使用条款    |    隐私条款

Copyright © 2021 Emeiju.us 易美居. All Rights Reserved
This site is designed and hosted by Emeiju.us